80,000
gˎw@k12
1DK 34.7m2
51,000
Ow@k12
1R 15.9m2
205,200
gˎw@k6
 50.8m2
58,000
gˎw@k3
1R 14.09m2
gˎw AP 1DK Ow }V 1R gˎw X gˎw }V 1R
59,000
gˎw@k15
1K 17.36m2
64,000
gˎw@k14
 19.78m2
55,000
gˎw@k6
1K 23.14m2
57,000
gˎw@k7
1R 0m2
gˎw AP 1K gˎw Ap[g gˎw  1K ̓gˎw AP 1R
49,000
gˎw@k12
1K 17.96m2
120,000
J@k5
2DK 46.4m2
64,000
gˎw@k3
1K 16m2
39,000
gˎw@k14
1K 20.66m2
gˎw Ap[g 1K J }V 2DK gˎw }V 1K gˎw AP 1K